Motion om vita jobb-modellen

Österåkers kommun köper varje år ett stort antal tjänster från privata företag. Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och teknikstöd till städning och olika former av omsorg för gamla och sjuka.

Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i den kommunala verksamheten. Man vill få en bättre service till en lägre kostnad.

Den ambitionen har alltför ofta lett till upphandlingar där det lägsta priset helt har fått avgöra vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen har drivits på av att de EU regler som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större upphandlingar, förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska kollektivavtal.

Effekten av den ensidiga inriktningen på det lägsta priset har bidragit till att offentlig upphandling har gynnat djupt oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder avtalsenliga anställningsvillkor. Det har i sin tur bidragit till att skattepengar används för att försvåra redan snedvridna konkurrensvillkor i problematiska branscher.

Vi menar att den kommunala upphandlingen – vid sidan av att den ska säkra hög kvalitet – också ska gynna seriösa företag samt understödja en arbetsmarknad där de anställa erbjuds löner och anställningsvillkor som överensstämmer med gällande kollektivavtal.

För att uppnå det målet krävs det en tydligt social inriktning på de kommunala upphandlingsbesluten. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU och Lavallagen.

Den så kallade Vita jobb-modellen lever upp till de kraven. Modellen bygger på fyra grundpelare:

 • Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Det är dock viktigt att understryka att detta inte innebär regelrätta krav på kollektivavtal. Sådana krav är inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i de aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavalagen, under upphandlingsperioden.
 • Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
 • Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för skadeståndsanspråk från kommunens sida.
 • Företagen öppnar sig för kontroller där företrädare för kommunen kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag.

Idag bidrar Svenska kommuner och landsting till social dumpning genom att inte ställa rätt kvalitetskrav vid offentlig upphandling. Svart arbetskraft omsätter enligt skatteverket omkring 66 miljarder om året. Tyvärr använder den offentliga upphandlaren skattemedel för att köpa varor och tjänster utan att ställa tydliga krav på avtalsenliga villkor. Resultatet är att svarta företag konkurrerar ut seriösa företag, skatteintäkter uteblir, och det blir dyrt för samhället att handla billigt. Vita Jobb-modellen gör att kommuner och andra offentliga upphandlare kan använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och svartarbete. Vita Jobb-modellen har fungerat effektivt i såväl Stockholms stad som i Malmö och allt fler kommuner väljer att använda sig utav den

Med bakgrund i detta föreslår vi:

 • Att kommunfullmäktige beslutar att införa den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av marknadsstörningar som bygger på illojal konkurrens i form av exempelvis lönedumpning eller skattebrott.

 

Andreas Lennkvist (V)                                            

Ann-Christine Furustrand (S)

Budget 2017: Samverkansbudget för Österåkers framtid

Vänsterpartiet i Österåker presenterar idag tillsammans med Socialdemokraterna en gemensam budget för 2017: Samverkansbudget för Österåkers framtid. Det är en ansvarsfull budget som bygger på oförändrad skatt och tar i anspråk mindre än 98 % av skatteintäkter och bidrag. Det är samtidigt en offensiv budget med tydliga prioriteringar där vi ger skolan, vård och omsorg realistiska förutsättningar för att klara målen, säger Francisco Contreras Gruppledare i Vänsterpartiet i Österåker.

De som styr idag Österåker är en skattesänkarallians. Det är tyvärr det enda Alliansen kunnat leverera under denna mandatperiod, att sänka skatten. Målet om ”Länets bästa skolkommun” kraschar med lärarförbundets rankning 2016 av bästa skolkommun där Österåker tyvärr hamnar på nr 203 av 290 kommuner. Miljöarbetet är i botten enligt Aktuell Hållbarhet där vi ligger på plats 227 av 290. Vi är övertygade om Österåker kan bättre, det är dags för en ansvarsfull satsning på verksamheten, säger Vänsterpartiets gruppledare Francisco Contreras.

Läs och ladda ner vår samverkansbudget som PDF här

För mer information kontakta:

Francisco Contreras, Vänsterpartiet
[email protected]
070- 795 38 42

Ann-Christine Furustrand, Socialdemokraterna
[email protected]
070- 826 33 96

Motion: fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning

De senaste fyra åren har 2 000 barn vräkts runt om i Sverige trots nollvisionen om att inga barn ska vräkas från sina hem. Nya siffror för år 2016 från Kronofogdemyndigheten visar att nollvisionen inte har uppnåtts. Under första halvåret i år verkställdes 104 vräkningar.

Att barn vräks är en tragedi. Bakom en vräkning finns många gånger sjukdom, livskris, arbetslöshet eller ändrade familjeförhållanden som leder till att en familj kommer på fall. Barnets trygghet rycks undan och hemmet ersätts med ett eller flera tillfälliga boenden. Vägen tillbaka till ett eget hem kan vara lång.

Österåker är en av de 7 kommunerna i Storstockholm där det förekommit vräkningar med barn inblandade under år 2016. I antal barn berörda av verkställd avhysning ligger Österåker på plats 3 efter Stockholms Stad och Södertälje. Med hänsyn till antal kommuninvånare ligger Österåker sämst bland Stockholms kommuner.

Med Nollvisionen, som kom till under den tidigare borgerliga regeringen, är målet att inga barn ska vräkas från sina hem. Utgångspunkten är att varje barn har rätt att ha ett hem. Kommunerna har ett ansvar att förhindra och i god tid söka upp barnfamiljer som ligger i riskzonen för att hotas av vräkning. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Kronofogden menar därför att kommunerna ska arbeta med bland annat fasta rutiner, uppföljningar och förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning för att förhindra att barnfamiljer vräks. Genom att jobba förebyggande och agera tidigt kan vi minskat antalet vräkningar och att barn vräks från sina hem.

Trots alla rapporter och uppmaningar från myndigheter har knappt var fjärde kommun fasta rutiner och ännu färre har en övergripande plan. Österåker är en av de kommuner som saknar sådana rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks. En genomgång från Socialstyrelsen från juni 2016 visar att Österåkers Kommun saknar både en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks och en uppsökande verksamhet för akut hemlösa.

Med hänsyn till ovanstående yrkar jag att

 • Österåkers Kommun upprättar fasta rutiner och en plan för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning med syfte att uppnå målet om nollvisionen, dvs att inga barn ska vräkas från sina hem.

Francisco Contreras  (V)

Motion: angående utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Österåkers kommun

Mikroplaster är ett problem som uppmärksammats först under de senaste åren. Idag finns mätningar som visar att vi har mikroplast spritt i alla våra vatten. Mikroskopiska partiklar kan i sig vara giftiga, men de kan också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på de djur som tar upp partiklarna.

Källorna till mikroplasten är flera. De finns i produkter där de i flera fall inte har någon egentlig funktion utan fungerar som utfyllnad, exempelvis i tvålar.

Vi använder idag en stor mängd plastprodukter. Under 2000-talets första decennium tillverkades hela 2500 miljoner ton plastprodukter. Det är mer än den samlade produktionen var under hela 1900-talet. Från flera av dessa produkter lossnar större och mindre delar som så småningom hamnar i havet. De transporteras via dagvattnet (exempelvis däckrester) och de transporteras via avloppssystemet och reningsverken (exempelvis fibrer från fleecetröjor via tvättvattnet).

En annan källa är det skräp som slängs avsiktligt eller oavsiktligt ute i naturen och som så småningom når havet och våra stränder. Plast som hamnar ute i miljön bryts inte ner, men med tiden finfördelas den av solljus och slitage och blir till mikroplast. Enligt det förslag som finns till åtgärdsprogram enligt Havsmiljödirektivet ska alla kommuner i sina avfallsplaner belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp.

Halterna av mikroskopiska plastpartiklar i plankton ökar stadigt och sannolikt kommer mängden mikroplast fortsätta öka under lång tid framöver. Östersjön är en viktig källa till livsmedel och risken är stor att dessa partiklar och/eller de gifter de bär med sig så småningom även påverkar vår hälsa. Problemet med mikroplaster är ett globalt problem. Åtgärder behövs på flera nivåer i samhället där kommunen har en viktig roll. Tidigare i år (2015) beslutade Göteborg, som första svenska kommun att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplaster. Tidigare har även bland annat delstater i USA valt att göra detsamma. Vi föreslår att Österåkers kommun, blir ett skärgårdsföredöme och väljer att bli den andra svenska kommunen att fasa ut dessa miljöfarliga produkter.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

 • Att Österåkers kommun snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.
 • Att ge miljö och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2017 om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har fortskridit

Andreas Lennkvist  (V)

Aline Österlind  (V)

Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten

Alliansen har nu bestämt sig för att privatisera hemtjänsten. Det är ett beslut som tyvärr bygger på kortsiktighet och som fattats på ett bristande underlag. Det finns ingen omtanke om vare sig de kommuninvånarna som behöver vård, de anställda som nu förlorar sina jobb eller skattebetalarna.

Beslutet saknar en demokratisk förankring, kommunfullmäktige har inte fått uttala sig i ett så viktigt beslut. Vi anser att kommunfullmäktige ska fatta beslutet och det är oklart om det finns en politisk majoritet för en avveckling av den kommunala hemtjänsten. Vad säger KD och de andra småpartierna i den styrande majoriteten eller SD som stödparti till Alliansen?

Att avveckla den kommunala hemtjänsten är att försämra valfriheten för våra kommuninvånare. Det finns flera kommuner som har insett detta och återinfört kommunal hemtjänst. Det är även oklart om vad detta innebär ekonomiskt, det hastiga beslutet saknar en ekonomisk långsiktighet.  De 240 kommuninvånare som idag får vård och hjälp från den kommunala hemtjänsten måste fortsätta få service som bekostas av kommunen, oavsett om den drivs kommunalt eller privat. Kommer de privata utförarna att kunna göra jobbet billigare? Kommer de kunna behålla samma kvalitet?

Vi vill ha kvar den kommunala hemtjänsten. För oss handlar det om att utveckla hemtjänsten med en valfrihet som ska ­fokusera på vilken hjälp den enskilde vill ha och hur den utförs och där de äldres inflytande över innehållet ökar.

 

Aline Österlind
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden (V)

Francisco Contreras
Gruppledare i Kommunfullmäktige (V)

PRESSMEDDELANDE: Bättre balans mellan alternativen inom hemtjänsten

Åkersberga 2016-05-25

Bättre balans mellan alternativen inom hemtjänsten

De som är berättigade till hemtjänst men inte vill eller kan välja hemtjänstutförare fördelas i turordning mellan de olika utförarna i Österåker. Dagens ickevalsalternativ medför att den kommunala hemtjänsten tilldelas vart sjunde eller åttonde av dem som bedöms vara i behov av stöd. Med ytterligare aktörer skulle fördelningen bli ännu mer ojämn.

Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Österåker en rad förändringar genom en motion till kommunfullmäktige:

 • Valfrihet är en viktigt, men konkurrens måste ske på lika villkor och därför vill vi se en bättre balans mellan de olika alternativen inom hemtjänsten. Vill att den kommunala hemtjänsten har hälften av alla uppdrag, och tilldelas alla uppdrag om man inte aktivt väljer någon annan utförare, säger Marie Ende i en kommentar.
 • Den kommunala verksamheten ska kunna erbjuda tjänster ifall någon privat utförare inte längre kan eller vill bedriva verksamhet samt ger kommunen valet att säga upp ett dåligt avtal, därför är vår motion viktig, säger Marie Ende.
 • Den kommunala hemtjänsten är viktig för att säkerställa att kommunen kan erbjuda de tjänster som efterfrågas och behövs där privata aktörer inte kan, därför är den här frågan central, säger Aline Österlind.

Hur fördelningen av ”ickeval” görs är upp till kommunen att besluta, vissa kommuner har olika sorters turordning likt Österåker, och vissa kommuner har hemtjänst i egen regi som enda ickevalsalternativet.

För mer information kontakta:

Marie Ende, ledamot i kommunfullmäktige, S
[email protected]
070-21 80  706

Aline Österlind, ersättare i kommunfullmäktige, V
[email protected]
070-794 24 81

Kristian Krassman, politisk sekreterare
[email protected]
076-836 99 67

INTERPELLATION: Om rån, bilbränder och ryktesspridning

Vi bör på fullt allvar ta de senaste veckornas rapporter från polisen om rånförsök och bilbränder i Österåker. Det vore allvarligt om det uppstår en våg av våldsbrott i kommunen. Vetenskapliga rapporter från bl a BRÅ visar på en våldsminskning i Sverige. Till exempel har antalet offer för våldsbrott minskat. Men vi måste fråga oss om Österåker går i motsatt håll? Har brottsligheten ökat i Österåker?

I brist på information har det satts igång en gränslös ryktesspridning i kommunen. Det sprids nu föreställningar om en otrygg kommun och om att polisen inte gör något. Ryktesspridningen överröstar polisarbetet. Det är dock inte unikt för vår kommun. Ryktesspridning sker numer nästan alltid när ett brott begås i Sverige. På Facebook florerar rykten om bl a gärningsmännens utseende, härkomst och utövare av en viss religion. Medvetet blandas det ihop lösa (och osanna) rykten och antydningar om brotten med ”oskyldiga” frågor om nyanlända, ensamkommande barn och i fall det redan flyttat in ensamkommande barn i barackerna vid Röllingby. Dessa rykten blir till slut en sanning för vissa och skapar oro för många.

Det är mycket viktigt att kommunen arbetar mer strategiskt för att öka tryggheten och minska brotten i Österåker. Det finns behov av att samordna arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor. Likaså måste kommunen med korrekt information avväpna spridningen av rykten som riskerar att ge skjuts åt odemokratiska krafter och som sätter oskyldiga i fara.


Vi frågar Kommunstyrelsens ordförande (KSO):

 • Är KSO:s  uppfattning att brottsligheten ökar i Österåker?

 • Hur arbetar Österåker för att motverka ryktesspridningen (om brott) som förstör Österåkers goda rykte?

 • Vad gör Kommunen för att förhindra en ökning av brottsligheten i Österåker?

 • Hur samarbetar Österåker med polisen för att förhindra en ökning av brottsligheten i kommunen?

Francisco Contreras
Ledamot i kommunfullmäktige (V)

Öppet brev till Österåkers politiker

Det finns flera anledningar varför vi som kommunpolitiker i Österåker bör ta till oss de kritiska anmärkningar som kommer fram i samband med TV-programmet Uppdrag Granskning (UG) från den 14 januari 2015. Jag väljer att nämna två.

Den ena är hur vi Österåkers politiker i TV-programmet och i kommuninvånarnas ögon blir starkt ifrågasatta i vår roll att verka i demokratins och i folkets tjänst. Det är ett bottenbetyg för politiken i Österåker att kommuninvånarna har en uppfattning om att vi politiker inte behandlar alla invånare lika när vi fattar beslut.

Den andra anledningen är misstanken om att Österåkers Kommun, eller mer precis Österåkers politiker, åsidosätter rättstaten som princip för godtycke och privata intressen. En rättsstat innebär en säkerhet för varje enskild kommuninvånare om att varje enskilt fall behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Både principen om lika inför lagen och rättsäkerheten är så pass viktiga i demokratin att varje misstanke om avvikelse inte kan annat än tas på ytterst allvar av oss politiker. Att komma med bortförklaringar eller låta det rinna ut i glömska kommer förr eller senare att slå tillbaka på oss. Därför kan inte Alliansens politiker bara förneka eller tona ner vad som kommer upp i TV-programmet UG; misstankar om oegentligheter, uppkomsten av tidigare okända jävsituationer, men också förekomsten av uppenbarliga felaktigheter i beslutsförfarandet. Vi i oppositionen får inte heller låta misstanken och utpekandet falla på den styrande borgerliga majoriteten, eller på enskilda moderatpolitiker, bara för att vinna billiga politiska poäng.

Ingen vinner på att göra så. Jag är övertygad om att vi folkvalda har ett gemensamt ansvar gentemot kommuninvånarna. Därför bör vi gemensamt diskutera igenom, ödmjukt och med självkritiska ögon, hur vi ser till att stärka både likabehandling och rättsäkerheten i Österåkers Kommun. Dessutom bör de uppmärksammade misstankarna om oegentligheter och jävsituationer granskas och redas ut.  De olika besluten kring bygget vid Säbyviken måste gås igenom och följas upp utifrån vad som sagts från olika myndigheter och rättsinstanser.  Det vore också logiskt och sunt att reda ut om köpcentrumprojektet i Rosenkälla även det drabbats av icke-transparanta kopplingar mellan kommersiella intressen och politiken. En extern utredning bör tillsättas som en del av vårt gemensamma arbete för att få tillbaka kommuninvånarnas förtroende.

Kommunfullmäktige i Österåker har 51 folkvalda kommuninvånare. Jag hyser en förhoppning om att de allra flesta av oss kommunpolitiker förstår allvaret och är redo att göra om och göra rätt. Jag hoppas därför att när frågan om granskning och extern utredning kommer upp i Kommunfullmäktige att vi i första hand tänker på vår uppgift att verka i demokratins och kommuninvånarnas tjänst och inte agerar efter partipiska eller kompistryck.

Francisco Contreras

Ledamot i Österåkers Kommunfullmäktige

Österåker, torsdag den 15 januari 2015

Länets bästa miljökommun

 •  Bygg klimatsmart, nya bostadsområden måste planeras ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Miljökrav och sociala rättigheter i all kommunal upphandling
 • Minst 25 % av kommunens konsumtion av livsmedel ska vara ekologiskt. Begränsa bebyggelse på odlingsbar mark. Uppmuntra egen odling av livsmedel
 • Skydda Täljöviken och Träskmossen, Hackstaberget/Röllingby, Karsvreta Träsk och Trastsjöskogen som naturreservat
 • Sammanhängande gång- och cykelvägnät. Cykelvägar till närmaste kollektiva trafikpunkt
 • Bygg tillgängligt med hänsyn till naturen och kulturvärden. Respektera strandskyddet och allemansrätten
 • Arbeta aktivt med alternativa elkällor som solpaneler och våg- och vindkraft. Utveckla elproduktionen mot mindre miljöpåverkan och minska användandet av fossila bränslen
 • Sopsorteringen måste förbättras, förenklas och underlättas

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov