BUDGET 2018: Vänsterpartiet Österåkers budgetförslag

Ett tryggt och hållbart Österåker

Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet Österåker:
“Vi vill att Österåker ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Med tanke på de utmaningarna vi har framöver är en skattesänkning inget seriöst alternativ. Resurserna behövs för att lösa den akuta lokalbristen i skolan, finansiera en underbemannad äldreomsorg och erbjuda elever med behov av särskilt stöd en likvärdig skolgång som de har rätt till. Med vår budget tar vi ett tydligt ansvar för likvärdighet i skolan, för miljön och för trygghet.”

“Vi satsar extra mycket på likvärdighet i skolan. Vi vill att Österåker öppnar en kommunal resursskola och säkerställer ett fungerande undervisningsstöd för barn och elever som har behov av särskilt stöd. Vi föreslår också att skolskjuts beviljas för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.”

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen i Österåker:
“Vi vill att Österåker ska vara en ledande kommun i omställningen till ett mera hållbart och klimatsmart samhälle. Vi vill att Österåker ska bli en fairtrade certifierad kommun och vi föreslår också att det tas fram en plan för att göra Österåker till en cykelkommun. Det behövs också riktat stöd för att främja ekologisk och närproducerad mat i verksamheten.”

“Österåker ska vara en trygg kommun. Därför satsar vi på förebyggande arbete med fler fältare. Vi vill även öka insatserna för jämställdhet och motverka mäns våld och hot mot kvinnor. Barnombud är också en viktig prioritering. Vi föreslår ökade resurser för att bekämpa kriminaliteten.”

Ett axplock av våra förslag:

  • Extra resurser för att minska elev- och barngrupper
  • Starta kommunal resursskola
  • Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.
  • Gör Österåker till en cykelkommun
  • Ett fairtrade certifierat Österåker
  • Halvera avgiften till musikskolan
  • Starta en Kommunal hemtjänst
  • Tillsätta en Konsumentvägledare
  • Starta ett Ungdomens Hus
  • Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminalitet
Vill du veta mer? Läs hela budgeten här som PDF: 
Osteraker_Budget_2018_Vansterpartiet

Kontakt:
Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet
0707 953 842
[email protected]

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen
0735 020 204
[email protected]

DEBATT: Ta ert ansvar Alliansen

Ta ert ansvar Alliansen, elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd.

Österåker hade en välfungerad specialpedagogisk undervisning och pedagoger med hög kompetens med bland KÖV-grupper och tal- och språkklassen. Alliansen stängde den kommunala verksamheten med resursskolor/klasser/grupper med argumentet att den kommunala verksamheten stred mot skollagens bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att det inte strider mot skollagen att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd (Mål 3086-16, 2017-06-28). Alliansen har helt enkelt på felaktiga grunder avvecklat en välfungerande verksamhet riktad till barn med olika funktionsnedsättningar.

Nu med Högsta Förvaltningsdomstolens meddelande finns det inga ursäkter. Österåker måste bygga upp igen ett kommunövergripande stöd riktat till barn med särskilda behov. Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen ger varje elev rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Alliansen måste ompröva sitt beslut att stänga den kommunövergripande verksamheten riktad till barn med funktionsnedsättningar. Österåkers kommun måste ta sitt ansvar för en likvärdig skolgång.

Francisco Contreras (V)

För ett bättre Österåker för alla, inte bara för några få.