BUDGET 2018: Vänsterpartiet Österåkers budgetförslag

Ett tryggt och hållbart Österåker

Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet Österåker:
“Vi vill att Österåker ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Med tanke på de utmaningarna vi har framöver är en skattesänkning inget seriöst alternativ. Resurserna behövs för att lösa den akuta lokalbristen i skolan, finansiera en underbemannad äldreomsorg och erbjuda elever med behov av särskilt stöd en likvärdig skolgång som de har rätt till. Med vår budget tar vi ett tydligt ansvar för likvärdighet i skolan, för miljön och för trygghet.”

“Vi satsar extra mycket på likvärdighet i skolan. Vi vill att Österåker öppnar en kommunal resursskola och säkerställer ett fungerande undervisningsstöd för barn och elever som har behov av särskilt stöd. Vi föreslår också att skolskjuts beviljas för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.”

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen i Österåker:
“Vi vill att Österåker ska vara en ledande kommun i omställningen till ett mera hållbart och klimatsmart samhälle. Vi vill att Österåker ska bli en fairtrade certifierad kommun och vi föreslår också att det tas fram en plan för att göra Österåker till en cykelkommun. Det behövs också riktat stöd för att främja ekologisk och närproducerad mat i verksamheten.”

“Österåker ska vara en trygg kommun. Därför satsar vi på förebyggande arbete med fler fältare. Vi vill även öka insatserna för jämställdhet och motverka mäns våld och hot mot kvinnor. Barnombud är också en viktig prioritering. Vi föreslår ökade resurser för att bekämpa kriminaliteten.”

Ett axplock av våra förslag:

  • Extra resurser för att minska elev- och barngrupper
  • Starta kommunal resursskola
  • Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.
  • Gör Österåker till en cykelkommun
  • Ett fairtrade certifierat Österåker
  • Halvera avgiften till musikskolan
  • Starta en Kommunal hemtjänst
  • Tillsätta en Konsumentvägledare
  • Starta ett Ungdomens Hus
  • Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminalitet
Vill du veta mer? Läs hela budgeten här som PDF: 
Osteraker_Budget_2018_Vansterpartiet

Kontakt:
Francisco Contreras, gruppledare i Vänsterpartiet
0707 953 842
[email protected]

Andreas Lennkvist, ledamot i Kommunstyrelsen
0735 020 204
[email protected]

DEBATT: Ta ert ansvar Alliansen

Ta ert ansvar Alliansen, elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd.

Österåker hade en välfungerad specialpedagogisk undervisning och pedagoger med hög kompetens med bland KÖV-grupper och tal- och språkklassen. Alliansen stängde den kommunala verksamheten med resursskolor/klasser/grupper med argumentet att den kommunala verksamheten stred mot skollagens bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att det inte strider mot skollagen att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd (Mål 3086-16, 2017-06-28). Alliansen har helt enkelt på felaktiga grunder avvecklat en välfungerande verksamhet riktad till barn med olika funktionsnedsättningar.

Nu med Högsta Förvaltningsdomstolens meddelande finns det inga ursäkter. Österåker måste bygga upp igen ett kommunövergripande stöd riktat till barn med särskilda behov. Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen ger varje elev rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Alliansen måste ompröva sitt beslut att stänga den kommunövergripande verksamheten riktad till barn med funktionsnedsättningar. Österåkers kommun måste ta sitt ansvar för en likvärdig skolgång.

Francisco Contreras (V)

MOTION: Buräggsfria upphandlingar och inköp i Österåkers kommun

Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och till Jordbruksverket att meddela detaljregler.

Vad det gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, sittpinne och ströbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de ska ha tillräckligt med utrymme.

Det serveras omkring tre miljoner måltider, varje dag, i skola, vård och omsorg. Hur många ägg och vilka ägg som serveras där, gör avtryck. Kommuner, landsting och andra upphandlare av livsmedel kan göra stor skillnad genom att inte upphandla och servera burägg.

Fortfarande hålls omkring en miljon, av Sveriges åtta miljoner hönor, i burar. Burarna kallas för ”inredda” eftersom de rymmer rede, sittpinnar och ströyta.

I en inredd bur hålls upp till 16 hönor och ytan per höna motsvarar ungefär ett A4-ark. Det är så trångt att de inte ens kan sträcka på sina vingar. Det finns en ströyta som ska fungera både som ströbad och sprättyta. Ströytan behöver bara vara tillgänglig för hönorna fem timmar per dygn och den är alldeles för liten för att räcka till alla hönorna.

Kritiken mot att hålla hönor i burar för produktion av ägg är och har de senaste åren varit massiv, både i Sverige och internationellt. Willys, Coop, Hemköp, Lidl, PrisXtra och Netto har tagit bort buräggen ur sina sortiment. Compass Group, som är verksamma i omkring 50 länder runt om i världen och bara i Sverige levererar mer än 50 000 matportioner varje dag till restauranger, sjukhus, skolor och konferenser, beslutade under 2016 att de ska upphöra med användningen av burägg. Fler företag som antagit policys mot burägg är Sodexo, Rema 1000, InterContinental Hotels Group, Aldi Sud och Aldi Nord.

Försäljningen av burägg i butik är låg, då många konsumenter väljer bort de äggen av hänsyn till djuren. Istället används buräggen, som utgör 15 % av den svenska äggproduktionen, i färdigprodukter och storkök.

Idag har 38 av Sveriges kommuner fattat beslut om att vara buräggsfria i sina upphandlingar. Det är inte mer än rätt att Österåker ansluter sig och blir ytterligare en kommun som väljer bort buräggen i upphandlingarna.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun avstår från att upphandla eller köpa in burägg.

Andreas Lennkvist (V)

MOTION: Motverka våld i hemmet med huskurage

Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för våld. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som är av högsta prioritet och vi måste agera för att förhindra det på alla fronter.

Våldet sker ofta hemma, men många gånger finns det grannar som både hört, sett och känt en oro vad som händer. Många vill hjälpa till men kanske inte vet hur. Huskurage är ett initiativ med målet att förhindra våld i nära relationer. Denna metod ger grannarna verktyg för att agera med hjälp av en policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner en oro för att någon kan råka illa ut. Det handlar om civilkurage där vi bor. En dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet, inte minst förhindra lidande för de barn som drabbas. Det är enkelt – ett dokument sätts upp på anslagstavlan i varje port och ett brev skickas ut till hyresgästerna. Det kombineras med fördel med utbildning för till exempel fastighetsskötare och annan personal i bolaget.

Fler och fler bostadsbolag och bostadsrättsföreningar antar nu Huskurage till exempel har beslut fattats på kommunal nivå av Karlstad, Nacka, Norrtälje, Tyresö, Värmdö och Sundbyberg kommun. Jag anser att det bör vara en självklar del även i Österåkers kommuns trygghetsarbete. Österåker bör vara en trygg kommun för alla.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att ge Armada Fastighets AB i uppdrag att anta och implementera policy och rutin för huskurage.

Andreas Lennkvist (V)