Valprogram 2018

1. Ett jämställt Österåker
2. Bostäder/Varsam utbyggnad
3. Miljövänlig och klimatsmart kommun

4. Lokal demokrati
5. Ett tryggt Österåker
6. Vård och omsorg
7. Integration
8. En likvärdig skola
9. Barnomsorg
10. Idrott och kultur
11. Ett levande näringsliv

 

Ett jämställt Österåker

Tycker du att det här med jämställdhet är en himla bra grej? Rentav en självklarhet? Det tycker vi också. Vänsterpartiet är Österåkers enda feministiska parti och vi jobbar hårt för en mer jämställd kommun. Det betyder att alla våra politiska förslag genomsyras av övertygelsen att alla människor, oavsett definierat kön, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Därför vill vi:

 1. Anställa en jämställdhetssamordnare (en MR-strateg) i Österåkers kommun så att jämställdhetsarbetet genomsyrar den kommunala verksamheten på alla nivåer.
 2. Tillämpa normkritiska och genusmedvetna förhållningssätt i skolan.
 3. Gör mensskyddsprojektet, som ger gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år,  permanent.
 4. Arbeta för rätten till heltidsarbete i kommunal verksamhet.
 5. Satsa på kvinnodominerade yrken genom löneökningar, arbetstidsförkortning och verka för bättre arbetsmiljö.
 6. Samarbeta med verksamheter som arbetar för utökad och förbättrad sexualupplysning. Exempel på sådana organisationer är Män för jämställdhet, FATTA och RFSU/RFSL.
 7. Skriv under CEMR-deklarationen för att få ordning och reda i kommunens jämställdhetsarbete. (Ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.)

Miljövänlig och klimatsmart kommun

Oroar du dig över miljöförstöringar och klimatförändringar? Det gör vi. Vi anser att hotet mot miljön är vår tids viktigaste fråga. Vi inser att vi måste ställa om till ett grönare och mer klimatsmart samhälle för kommande generationers skull. Vi vill därför se en offensiv klimatpolitik för både Österåkers skärgård och landområden.

Därför vill vi:

 1. Ta fram en strategi som beskriver hur man ska hantera miljömålen i Österåkers skärgård. 
 2. Vi behöver ett systematiskt arbete, med politiskt antagna beslut, för att skydda grönområden och naturreservat.
 3. Skapa en förvaltning med särskilt ansvar för klimatanpassning.
 4. Ställ krav på djurskydd i de offentliga upphandlingarna.
 5. Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilvägar för att underlätta för icke bilburna.
 6. Använda närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost i kommunens verksamheter.
 7. Satsa på kollektivtrafiken. Skapa fler infartsparkeringar. Vi vill se ett lokalt busstrafiknät som förbinder bostadsområden med affärscentra och kommunal service. Nätet länkas även samman med Roslagsbanan och bussar mot Stockholm. Planera nybyggnation med kollektivtrafik.
 8. Driva kommunens fordon med miljömässigt hållbara bränslen.
 9. Gör Österåker till en cykelkommun. Vi behöver ett sammanhängande gång- och cykelvägnät för att det ska bli enkelt att ta sig fram med cykel.
 10. Bygga ut kommunen i varsam takt. Respektera strandskyddet och bevara kulturhistoriskt viktiga miljöer.
 11. Planera nybyggnation utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ställ krav på miljövänliga material, byggmetoder och uppvärmningssystem.
 12. Maximal återvinning av soporna inom kommunal verksamhet.

En likvärdig skola

Skolan tar emot elever med olika förutsättningar. Samtidigt har alla elever rätt till en likvärdig skolgång. Det gör att skolan behöver fånga upp elevers olikheter och vara beredd att stötta utifrån varje elevs behov. Gör man inte det skapar man kostsamma insatser för samhället på sikt. På individnivå betyder det minskad livskvalitet, hälsorisker och ökad risk för kriminalitet.

Därför vill vi:

 1. Vinstfri skola. Resurserna ska gå till skolan och förskolan. Inte till privata vinster.
 2. Lokalförsörjningsplan för att lösa lokal- och platsbristen och erbjuda tillgänglighet för alla.
 3. Vi vill minska elevgrupperna och öka lärartätheten.
 4. Prioritera elevhälsan. Skolan behöver utöka resurser som skolsköterskor, -psykologer, specialpedagoger och kuratorer.
 5. Vidareutbildning av skolpersonal inom neuropsykiatri.
 6. Tillämpa normkritiska och genusmedvetna förhållningssätt i skolan – för att förbättra situationen för både flickor, pojkar och icke binära.
 7. Budget för digitala satsningar.
 8. Erbjud alla elever kostnadsfritt stöd i form av egen dator, läxhjälp och frukost.

Barnomsorg

Ett litet barn som ska slussas ut i barnomsorg behöver trygghet och kloka vuxna för att känna sig sett. Dessutom behöver barnet en miljö som erbjuder möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, såväl inne som ute.

Därför vill vi:

 1. Minska barngrupperna och rekrytera 35-40 nya heltidstjänster. 
 2. Skapa en väl fungerande elevhälsa och prioritera arbetet med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 3. Utöka andelen utbildad personal på våra förskolor.
 4. Kunskapslyft för personalen.
 5. Ta fram lokalförsörjningsplan för att lösa platsbristen.
 6. Inne- och utemiljöer måste erbjuda stimulans och generösa ytor anpassade för lek och pedagogisk verksamhet.

Idrott och kultur

Vänsterpartiet tycker att Österåker ska ha ett rikt utbud av kultur som alla barn och vuxna har möjlighet att ta del av. På det sättet skapar vi en miljö för kreativitet och gemensamma upplevelser som utvecklar människors talanger och förståelse för varandra.

Därför vill vi:

 1. Subventionera musikskolans deltagaravgifter så att alla unga som vill har möjlighet att utveckla sin musikaliska sida.
 2. Stödja mötesplatser och möjligheter för barn och vuxna att utöva och utveckla sina intressen inom kultur och idrott. Detta görs till exempel genom att upplåta lokaler till föreningar och intresseorganisationer, köra badbussar på sommaren eller subventionera deltagaravgifter.
 3. Lyfta fram den kommunala musikskolans unika och långa erfarenhet av musikundervisning samt deras stora instrumentsamling.
 4. Satsa ytterligare på Österåkers fritidsgårdar.
 5. Riktat stöd till verksamheter som har en hög andel flickor/kvinnor så att den kommunala resursfördelningen är jämnt fördelad mellan könen.
 6. Ta hänsyn till jämlikhet, tillgänglighet och åldersperspektiv vid planering av sport- och fritidsanläggningar.
 7. Österåker behöver fler ytor för spontanidrott. Exempel på det kan vara grusplaner och gräsytor som inbjuder till att röra på sig utan att det nödvändigtvis är organiserat.

Bostäder/Varsam utbyggnad

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla människor ha möjlighet till ett eget hem. Vänsterpartiet tycker dessutom att det ska ske till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Om vi vill att unga ska kunna bo kvar i Österåker behöver de ha någonstans att bo.

Österåker expanderar snabbt och det är viktigt att planera med ett långsiktigt perspektiv med människors behov i fokus. Vi tror dessutom att utbyggnaden ska ske i dialog med kommunens invånare.

Därför vill vi:

 1. Minst 50% av det som byggs de kommande fyra åren måste vara hyresrätter.
 2. En bostadsförsörjningsplan måste tas fram. Vi behöver bra bostäder till rimliga kostnader.
 3. Ställ krav på det kommunala bostadsbolaget Armada och privata entreprenörer för att öka byggandet av hyresrätter.
 4. Varsam utbyggnadstakt.
 5. Förhindra bilberoende boendestrukturer, bygg nära kollektivtrafiken.
 6. Bygga fler hyresrätter.
 7. Respektera strandskyddet, ingen exploatering i känslig miljö.
 8. Bevara kulturhistoriskt viktiga miljöer.

Ett tryggt Österåker

Oroar du dig när du är på väg hem en sen kväll? Det vill vi ändra på. Vi vill att alla i Österåker ska känna sig trygga. Vi vill se en kommun där framtidstro och möjligheter finns för alla, där vi minskar incitamenten att begå brott och där det blir svårare för kriminella gäng att rekrytera.

Därför vill vi:

 1. Skapa trygghet för Österåkers invånare genom väl fungerande kommunala verksamheter, starka sociala skyddsnät och nätverk.
 2. Österåker måste ges tillräckliga polisiära resurser för att bekämpa kriminalitet. Ökad polisnärvaro med fast polisstation i Österåker.
 3. Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer. Öka stödet till kvinnojourer och öka kommunens samarbete med kvinnojourerna. Mer stöd från Österåkers kommun till skyddat boende för kvinnor.
 4. Utöka och satsa på brotts- och drogförebyggande insatser i nära samarbete med närpolisen, skolan, fritidsgårdar och socialtjänsten. Fler fältassistenter som skapar trygghet för våra ungdomar.
 5. Tillämpa handlingsplanen mot extremism mot högerextrema grupper i vår kommun för att bekämpa hatbrott och rasism.
 6. Ge stöd till Trygg i Österåker.

Ett levande näringsliv

Näringslivsfrågor ska fokusera på att utveckla en inhemsk arbetsmarknad, för att ge fler möjlighet att arbeta på hemorten, och på att erbjuda kommuninvånarna bra service och handel.

Därför vill vi:

 1. Österåker måste tillhandahålla näringslivet kommunal service av god kvalitet. Det behövs infrastruktur, lokaler, mark, kompetensförsörjning och service.
 2. Österåker behöver stärka sitt arbete med kompetensmatchning, yrkesutbildningar, infrastruktur och statistik.
 3. Kommunen bör skapa rätt förutsättningar för de företag som verkar i kommunen att utvecklas och att aktivt skapa möjligheter för nya företag att etablera sig här.
 4. Affärscentra ska finnas nära bostadsområden och där det finns kommunikationer.
 5. Ta vara på de nyanländas kompetens. Arbeta för att inkludera de i den lokala arbetsmarknaden.
 6. Uppmuntra och ge fler möjligheter att arbeta på hemorten. Ett levande näringsliv minskar behovet av pendling.

Vård och omsorg

Omsorgen av våra äldre måste präglas av integritet och värdighet. De har skapat det samhälle vi lever i idag och har rätt till att kontrollera och styra innehållet i sina egna liv. Ibland kräver det hjälp som måste vara individualiserad och professionell. Personer med funktionsvariationer har på samma sätt rätt till alla de hjälpmedel och den vård och omsorg som de behöver för att leva ett gott liv. De som arbetar inom verksamheten behöver en god arbetsmiljö med möjlighet till fortbildning och en bra lön som går att leva på.

Därför vill vi:

 1. Kommunal hemtjänst utan vinstintressen.
 2. Bättre hjälp till de familjer som har stöd av LSS.
 3. Mer resurser till den kommunala hemtjänsten.
 4. Fortbildning till de som arbetar inom äldreomsorg och LSS.
 5. Äldreomsorgen måste präglas av professionalitet, bra arbetsmiljö och bra löner.
 6. Bättre möjligheter för äldre att påverka innehållet i sin omvårdnad.
 7. God och säker vård och omsorg av demenssjuka

Lokal demokrati

I dag fattas många beslut i kommunstyrelsen utan att kommunfullmäktige har varit delaktig i beslutsprocessen. Det betyder att det blir svårare för Österåkers invånare att via sina förtroendevalda påverka en fråga. Det tycker vi är fel. Vi vill ha en kommun där politiker och invånare samverkar för att fatta de allra bästa besluten. Vi är övertygade om att människor är experter på sina egna liv och kompetenta nog att fatta kloka beslut.

Därför vill vi:

 1. Öppna nämndsammanträden där Österåkers invånare kan ta del av diskussioner och beslutsunderlag. 
 2. Utveckla formerna för samarbete mellan Österåkers styrande och invånare.
 3. Se fler folkomröstningar innan exempelvis större exploateringsprojekt.

Integration

Tror du att jobb, språk och utbildning är nyckeln till en lyckad integration? Det gör vi. Vi anser att inkluderingsarbetet måste inledas redan dag ett, direkt efter ankomsten till Sverige.

Därför vill vi:

 1. Skapa en kommunal integrationsstrategi med en konkret genomförandeplan.
 2. Utforma personliga integrationsplaner för nyanlända.
 3. Skola, föreningsliv och näringsliv behöver samverka för att nyanlända ska komma in i samhället fortare.