VALFRÅGOR 2014: En likvärdig skola

  • Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett vilken skola de går i
  • Minska sårbarheten för kortsiktiga upp- och nedgångar i elevantalet
  • Kvalitetskrav för skolorna
  • Riktlinjer med maxtak för elev- och barngrupper
  • Öka resurserna till elevhälsovård
  • Öka lärartätheten och kompetensutvecklingen för all skolpersonal
  • Ökat stödet till elever med behov av särskilt stöd
  • Mer stöd till särskolan
  • Minskad administration för lärarna så att de kan ägna sig åt undervisning
  • Kontrollera och följ upp hur riktade statsbidrag används för bemanning och kvalité inom barnomsorgen och skolan

Vi Älskar Österåker