VALFRÅGOR 2014: Länets bästa miljökommun

 •  Bygg klimatsmart, nya bostadsområden måste planeras ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Miljökrav och sociala rättigheter i all kommunal upphandling
 • Minst 25 % av kommunens konsumtion av livsmedel ska vara ekologiskt. Begränsa bebyggelse på odlingsbar mark. Uppmuntra egen odling av livsmedel
 • Skydda Täljöviken och Träskmossen, Hackstaberget/Röllingby, Karsvreta Träsk och Trastsjöskogen som naturreservat
 • Sammanhängande gång- och cykelvägnät. Cykelvägar till närmaste kollektiva trafikpunkt
 • Bygg tillgängligt med hänsyn till naturen och kulturvärden. Respektera strandskyddet och allemansrätten
 • Arbeta aktivt med alternativa elkällor som solpaneler och våg- och vindkraft. Utveckla elproduktionen mot mindre miljöpåverkan och minska användandet av fossila bränslen
 • Sopsorteringen måste förbättras, förenklas och underlättas

VALFRÅGOR 2014: Rätt till boende

 •  300 bostäder per år, där minst hälften har upplåtelseformen hyresrätt till rimlig månadshyra
 • Ta fram en ny bostadsförsörjningsplan och uppmuntra till klimatsmarta bostäder
 • Armada bör bli ett föredöme som hyresvärd när det gäller standard, tillgänglighet, hyresgästinflytande, socialt ansvar och miljötänkande
 • Varsam utbyggnad med hänsyn till naturen, i första hand sammanhängande västerut från Åkersberga och där det finns kollektivtrafik

VALFRÅGOR 2014: Kollektivtrafik och gator

 

 • Inför kommunalt huvudmannaskap för alla vägar i Österåker
 • Inga större utbyggnader av bostäder norr och öster om Åkersberga centrum tills länsväg 276 är utbyggd till fyrfilig upp till korsningen Söralidsvägen
 • Fler infartsparkeringar och pålitlig kollektivtrafik. Badbussar och sommarbussar
 • Fler bussar till Ljusterö, Kulla och Svinninge. Bussar på 276:an ska gå ner till Östanå färjeläge

VALFRÅGOR 2014: Kultur, idrott och friluftsliv

 

 • Sam­lingslokaler för förenings-­ och kulturlivet till låga hyror. Riktat kulturstöd till barn- och ungdomsverksamhet
 • Helhetsplan för idrott- och friluftslivsanläggningar. Beakta jämställdhetsaspekter och åldersperspektiv vid planering av nya anläggningar och vid fördelning av tider (tillgänglighet)
 • Satsa mer på friluftsaktiviteter utomhus. Bygg ut och modernisera gymnastiksalen på Ljusterö. Bygg ut gymnastikhallen vid Solskifteskolan
 • Fler parker öppna för spontanidrott för både unga och gamla

VALFRÅGOR 2014: Österåker en jämställd arbetsgivare

 

 • Rätt till en trygg anställning och rätt till heltid i Österåker. Få bort det ofrivilliga deltidsarbetet som i hög grad drabbar kvinnor
 • Arbeta mer aktivt mot sjukskrivningar inom kvinnodominerade verksamhet. Arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön
 • Organisera arbetet så att medarbetarna – särskilt inom vården – ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionen. Cheferna måste vara närvarande arbetsledare och arbetsbelastningen minska
 • Högre löner inom kommunens kvinnodominerade verksamhet
 • HBTQ-certifiera all kommunal verksamhet

VALFRÅGOR 2014: Ungdomskommun

 

 • Inför Nolltaxa för ungdomsföreningarna vid användning av kommunala anläggningar
 • Starta ett Ungdomens hus
 • Fler fältassistenter och fritidsledare
 • Bygg minst 150 hyresrätter med rimliga hyror per år
 • Idrottsplatser öppna för spontanidrott. Inomhus skateboardspark

VALFRÅGOR 2014: Omvårdnad efter behov

 

 • Valfrihet på de äldres villkor, inte på riskkapitalbolagens
 • Kommunen och privata bolag ska kunna erbjuda samma nivå på service
 • Tydliga krav på bemanning och kvalitet
 • Personal med schysta arbetsvillkor och rätt kompetens
 • Öka resurserna till sjuk- och demensvård både för par och ensamstående

VALFRÅGOR 2014: En likvärdig skola

 • Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett vilken skola de går i
 • Minska sårbarheten för kortsiktiga upp- och nedgångar i elevantalet
 • Kvalitetskrav för skolorna
 • Riktlinjer med maxtak för elev- och barngrupper
 • Öka resurserna till elevhälsovård
 • Öka lärartätheten och kompetensutvecklingen för all skolpersonal
 • Ökat stödet till elever med behov av särskilt stöd
 • Mer stöd till särskolan
 • Minskad administration för lärarna så att de kan ägna sig åt undervisning
 • Kontrollera och följ upp hur riktade statsbidrag används för bemanning och kvalité inom barnomsorgen och skolan