Bättre smittskydd med trygga arbetsvillkor

I dag arbetar många timvikarier i äldreomsorgen, vilket innebär att många olika personer rör sig i verksamheterna från dag till dag. De har villkor som innebär att det kan vara svårt att tacka nej till arbete på grund av sjukdom och har få anledningar att fortbilda sig och bidra till en högre kunskap om smittspridning. En av de största riskerna för smittspridning inom äldreomsorgen är att de anställda har otrygga anställningsvillkor och arbetsmiljö.

I Österåker drivs både äldreboenden och hemtjänsten av bolag och kommunen kan därför inte direkt påverka anställningsvillkoren för att skydda sina kommuninvånare. Dock är läget nu akut. Smittan har tagit sig in i den svenska äldreomsorgen, så även i Österåker.
Vänsterpartiet i Österåker föreslår därför att kommunen kontaktar bolagen som driver äldreboenden och hemtjänst för att se över anställningsvillkoren och erbjuda timanställda månadsanställning så att fler kan anställas motsvarande heltid till och med sista september.

Med trygga anställningsvillkor får Österåker ett bättre smittskydd för både personal och omsorgstagare. Genom att erbjuda de som jobbar mot äldreboenden och hemtjänst månadsanställningar kan vi minska smittspridningen. Med trygga arbetsvillkor ökar också möjligheten att timanställda stannar hemma vid symtom, då man inte behöver oroa sig för inkomstbortfall.

Vänsterpartiets ställningstagande gällande ett framtida reningsverk i Österåker

Vänsterpartiet Österåker har noggrant undersökt de olika alternativen i Roslagsvattens utredning med utgångspunkt i ett miljö- och klimatperspektiv. Båda alternativen, utbyggnad av Margretelund och exploatera ny mark i Täljö, innebär ingrepp i miljön som måste vägas mot den nödvändiga utökningen av ett framtida reningsverks kapacitet.

Vi har nu kommit fram till att vi kommer att rösta i linje med Roslagsvattens rekommendation – utbyggnad av det befintliga reningsverket i Margretelund/aktivslam – men med några viktiga tillägg:

• Provtagning och analys av föroreningar som t.ex mikroplaster, PFAS/PFOS (högfluorerade ämnen med mycket negativ inverkan på allt levande) och läkemedel.

• Österåker ska delta i tester som SVU, Svenskt Vatten Utveckling, genomför i reningsanläggningar för att reducera läkemedelsrester och mikroplaster.

• Utreda möjligheten för en lokal biogasstation.

• Ta fram en hållbar lösning för transporter av till och från reningsverket, hållbar ur miljö- och hälsoperspektiv för de boende i området.

.

.Bild: Susanna Sandström

Första maj-hälsning

Årets första maj-firande är, minst sagt, mycket olikt det traditionella firandet av denna dag. Bilden av fladdrande fanor, människor som tågar och ljudet från talare och orkestrar får vi idag skapa själva. Det innebär inte att betydelsen av dagen är mindre – att benämna vårt samhälles utmaningar och visa på orättvisor är lika viktigt idag som vid alla andra första maj-manifestationer.

En yrkesgrupp som just precis nu, idag, behöver få sin arbetssituation belyst är vårdpersonalen. Om jag förstått rätt har applåderna för deras insatser haft betydelse, man har känt sig stärkt och uppskattad vilket naturligtvis är viktigt. Men corona-epidemin kommer att ha ett slut, verksamheter kommer att vara tillbaka på normal nivå, applåderna kommer att tystna. Det är då det blir uppenbart att personer inom vårdyrken är underbetalda. Vi måste kräva att deras viktiga arbete också blir synliggjort i deras löner.

Den kris som följer i coronaepidemins spår kommer att innebära en högre arbetslöshet, förmodligen också en högre långtidsarbetslöshet. Människor kommer i ökad grad att möta ekonomiska svårigheter och behöva känna oro för hur man ska klara sitt uppehälle. Precis just då presenterar regeringen att en utredning ska tillsättas med syfte att utreda formerna fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Målet är att detta ska ske 2022. Vänsterpartiet har sedan länge krävt att lägenheter med hyresrätt ska prioriteras vid nybyggnation och att omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter ska frysas. Men nybyggda hyresrätter måste ha hyror som är rimliga och som är möjliga även för människor med en lägre inkomst att betala. Det är inte de betalningsstarka hushållen man behöver bygga för – precis det som sker i Österåker just nu!

En annan utredning med stor aktualitet är den som regeringen mottog den 27:e april där Björn Åstrand utrett frågan om en mer likvärdig skola. Han konstaterar att skolsegrationen ökar och kopplar det bl a till det fria skolvalet. Skolverket har tidigare pekat på riskerna för en ökad ojämlikhet mellan fria och kommunala skolor beroende på de fria skolornas möjlighet att tacka nej till elever i behov av särskilt stöd medan kommunala skolor – självklart! – tar emot alla elever. Det kommer att behöva byggas fler skolor i Österåker framöver och det är tydligt att alliansen kommer att satsa på privata utförare. En viss tondövhet måste nog till för att fortsätta sjunga de privata utövarnas lov…vi kommer att arbeta för att de planerade skolorna ska drivas i kommunal regi.

I de program för aktiviteter vi skickar ut varje termin, avspeglas ofta de frågor vi vill driva lokalt i kommunen. Det handlar om klimatet, om feminism, om djurrätt och om demokratifrågor. Frågan om djurrätt är nära sammankopplad med klimatfrågan. Den industriella produktionen av kött skapar inte bara stora avtryck på klimatet utan är också etisk fråga. Det lidande livsmedelsproducerande djur utsätts för är ofta fruktansvärt. I ett utvecklat samhälle ska inga levande varelser, varken människor eller djur, utsättas för en behandling präglad av bristande skydd eller smärta. I de kanaler som står till buds vill vi arbeta för att djurrätt och kopplingen till klimatfrågan får en given plats i skolornas SO-undervisning.

I arbetet för ett jämställt samhälle och mot våld behöver alla delta. Genom att reflektera över den egna rollen kan män och kvinnor möta ungdomar med värderingar som ifrågasätter patriarkala mönster och machokulturen. Här har skolan ett ansvar, delat med andra samhällsinstitutioner. Vi vill utbilda människor i den kommunala administrationen, lärare och äldre elever i frågor som handlar om roller och mönster som hindrar framväxten av jämlikhet.

En annan aspekt av kvinnors situation i samhället avspeglas

Den tid vi lever i just nu kommer att beskrivas i historieböckerna framöver, frågan är förstås hur. Om den får några kvarstående effekter återstår att se. Corona har satt flera saker på sin spets inte minstden enormt orättvisa fördelningen av resurser i världen. Vi lever i ett ekonomiskt system som hänsynslöst utnyttjar jordens resurser – mänskliga, materiella och miljömässiga. Kommer krisen att innebära en ändring i våra förhållningssätt omkring vad som är viktigt?

Till sist vill vi bara önska er alla en vår där ni får vara friska och kan leva era liv så bra det går trots inskränkningar och restriktioner. Till er som själva drabbats eller har anhöriga som gjort detsamma, sänder vi omtanke och värme.

Styrelsen

Vänsterpartiet Österåker