BUDGET 2017: Samverkansbudget för Österåkers framtid

Vänsterpartiet i Österåker presenterar idag tillsammans med Socialdemokraterna en gemensam budget för 2017: Samverkansbudget för Österåkers framtid. Det är en ansvarsfull budget som bygger på oförändrad skatt och tar i anspråk mindre än 98 % av skatteintäkter och bidrag. Det är samtidigt en offensiv budget med tydliga prioriteringar där vi ger skolan, vård och omsorg realistiska förutsättningar för att klara målen, säger Francisco Contreras Gruppledare i Vänsterpartiet i Österåker.

De som styr idag Österåker är en skattesänkarallians. Det är tyvärr det enda Alliansen kunnat leverera under denna mandatperiod, att sänka skatten. Målet om ”Länets bästa skolkommun” kraschar med lärarförbundets rankning 2016 av bästa skolkommun där Österåker tyvärr hamnar på nr 203 av 290 kommuner. Miljöarbetet är i botten enligt Aktuell Hållbarhet där vi ligger på plats 227 av 290. Vi är övertygade om Österåker kan bättre, det är dags för en ansvarsfull satsning på verksamheten, säger Vänsterpartiets gruppledare Francisco Contreras.

Läs och ladda ner vår samverkansbudget som PDF här

För mer information kontakta:

Francisco Contreras, Vänsterpartiet
[email protected]
070- 795 38 42

Ann-Christine Furustrand, Socialdemokraterna
[email protected]
070- 826 33 96

MOTION: Österåkers kommun bör avveckla sina investeringar i fossila bränslen

2015 skrev världens länder under ett avgörande klimatavtal i Paris, världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. En tredjedel av Arktis havssommaris har försvunnit, världshaven försuras allt mer, och eftersom varm luft kan hålla mer vattenånga än kall, kan vi förvänta oss både förvärrade regionala översvämningar och en ökning av tropiska stormar. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken.

Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen, som kontrolleras av stora transnationella bolag och av vissa länder, motsvarar mer än 2795 gigaton koldioxid vilket är många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.

För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte Österåkers kommun investera i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Örebro kommun tog som första svenska kommun fasta på ovanstående resonemang och beslöt i oktober 2014 att divestera sina pengar ur fossilindustrin. Efter detta har även Uppsala kommun tagit ett liknande beslut och uppmanar fler kommuner att göra detsamma. Utöver dessa två har i Sverige även Svenska kyrkan, Diakonia, Lunds universitet, Stockholms universitet och Chalmers tagit beslut om att helt divestera sig ur fossilindustrin, även större utländska städer så som Köpenhamn och Oslo har fattat beslut om att divestera sin verksamhet.

Fossil Free Sverige skriver följande om hur man går till väga för att divestera:

“Det tydligaste och enklaste tillvägagångssättet är att förändra placeringspolicy. Eftersom policyn utgör riktlinjerna för den aktör som investerar era medel, kommer investeringarna därefter att justeras utifrån den nya policyn.I placeringspolicyns etiska riktlinjer utesluts ofta olika branscher, såsom vapenindustrin och tobaksindustrin. För att utesluta även fossilt kan ni välja att infoga någon av följande meningar i era riktlinjer: “Placeringar ska inte ske i världens 200 största fossilbolag, och bör inte ske i några företag som utvinner fossila bränslen” eller “Placeringar ska inte ske i företag som utvinner fossila bränslen.” Båda formuleringar utgör ett tydligt avståndstagande från fossilindustrin. I en kommun kan ett beslut om förändrad placeringspolicy antingen initieras av politiker i kommunstyrelsen eller genom en motion i kommunfullmäktige, eller så kan er finansenhet själva initiera proceduren.”

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun följer ovannämnda kommuner och divesterar sin verksamhet.

Andreas Lennkvist (V) 

MOTION: Inför fasta rutiner för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning

De senaste fyra åren har 2 000 barn vräkts runt om i Sverige trots nollvisionen om att inga barn ska vräkas från sina hem. Nya siffror för år 2016 från Kronofogdemyndigheten visar att nollvisionen inte har uppnåtts. Under första halvåret i år verkställdes 104 vräkningar.

Att barn vräks är en tragedi. Bakom en vräkning finns många gånger sjukdom, livskris, arbetslöshet eller ändrade familjeförhållanden som leder till att en familj kommer på fall. Barnets trygghet rycks undan och hemmet ersätts med ett eller flera tillfälliga boenden. Vägen tillbaka till ett eget hem kan vara lång.

Österåker är en av de 7 kommunerna i Storstockholm där det förekommit vräkningar med barn inblandade under år 2016. I antal barn berörda av verkställd avhysning ligger Österåker på plats 3 efter Stockholms Stad och Södertälje. Med hänsyn till antal kommuninvånare ligger Österåker sämst bland Stockholms kommuner.

Med Nollvisionen, som kom till under den tidigare borgerliga regeringen, är målet att inga barn ska vräkas från sina hem. Utgångspunkten är att varje barn har rätt att ha ett hem. Kommunerna har ett ansvar att förhindra och i god tid söka upp barnfamiljer som ligger i riskzonen för att hotas av vräkning. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Kronofogden menar därför att kommunerna ska arbeta med bland annat fasta rutiner, uppföljningar och förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning för att förhindra att barnfamiljer vräks. Genom att jobba förebyggande och agera tidigt kan vi minskat antalet vräkningar och att barn vräks från sina hem.

Trots alla rapporter och uppmaningar från myndigheter har knappt var fjärde kommun fasta rutiner och ännu färre har en övergripande plan. Österåker är en av de kommuner som saknar sådana rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks. En genomgång från Socialstyrelsen från juni 2016 visar att Österåkers Kommun saknar både en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks och en uppsökande verksamhet för akut hemlösa.

Med hänsyn till ovanstående yrkar jag att:
Österåkers Kommun upprättar fasta rutiner och en plan för att söka upp barnfamiljer som hotas av vräkning med syfte att uppnå målet om nollvisionen, dvs att inga barn ska vräkas från sina hem.

Francisco Contreras  (V)