MOTION: Österåkers kommun bör underteckna Borgmästaravtal för att snabbare nå miljömålen

50 svenska kommuner har hittills skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. Tillsammans med över 6500 andra europeiska städer kommer kommunerna att jobba med energieffektivisering och för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020 jämfört med 1990.

I EU:s klimatmål ska alla medlemsländer gemensamt, genom energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi, minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2020. De kommuner som vill gå ännu längre kan skriva på EU:s Borgmästaravtal. En ständigt växande skara kommuner i Sverige och i Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser. Kommunerna menar att den lokala nivån är extremt viktig och att de kan göra skillnad. De enskilda delarna må vara små men tillsammans gör de hela skillnaden.

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Över 6500 städer har undertecknat avtalet och i länet återfinns Nynäshamn, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Tyresö och Stockholms stad.

Kommuner som skriver under Borgmästaravtalet åtar sig att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi inom sina verksamheter, samt rapportera till kansliet för Borgmästaravtalet om genomförandet. Kommunen organiserar också energidagar i samarbete med kommissionen samt deltar i EU:s årliga borgmästarkonferens. Åtagandet under Borgmästaravtalet ger kommunerna en möjlighet att profilera sig utåt genom sitt arbete för minskade koldioxidutsläpp samtidigt som en anslutning till borgmästaravtalet gör det enklare att söka EU-medel inom klimat- och energiområdet.

Österåkers kommun skulle även genom att skriva under Borgmästaravtalet få tillgång både till ett brett erfarenhetsutbyte med andra deltagande kommuner och till stöd från EU: När åtgärdsplanen ska upprättas och genomföranderapporter skrivas finns mycket hjälp att få. Dels finns det ett etablerat nätverk av städer som redan har kommit långt och kan ge stöd till att formulera en bra åtgärdsplan för Österåkers kommun. Dels finns det strukturer inom EU för att bistå kommunerna med detta arbete. Olika offentliga förvaltningar finns också som har möjlighet att ge strategisk vägledning och finansiellt och tekniskt stöd till kommuner med den politiska viljan att underteckna Borgmästaravtalet, men som saknar kunskapen och/eller resurserna att uppfylla kraven i det, nämligen att förbereda och införa en handlingsplan för hållbar energi.

Finansiellt stöd till kommunerna för utgifter som rör framtagandet av en åtgärdsplan finns att tillgå via EU. Bland annat kan nämnas programmet intelligent energi, IEE, vilket stödjer investeringsprojekt kring energieffektivisering. En annan möjlighet är Europeiska regionala utvecklingsfonden som ger investeringsstöd kopplade till hållbar stadsmobilitet, lokala energi- och IKT- infrastrukturer, luftkvalitet och landskapsplanering.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal.

Andreas Lennkvist (V)