MOTION: Österåkers kommun bör underteckna jämställdhetsdeklarationen CEMR

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

CEMR-deklarationen riktar sig till Europas kommuner, landsting och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen och offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. SKL har ställt sig bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar alla kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Varje kommun eller region som undertecknar deklarationen måste ta fram en handlingsplan där prioriteringar, åtgärder och resurser anges. Handlingsplanen kan med fördel vara en del i något av Österåkers befintliga styrdokument för att säkerställa att jämställdheten inte blir en separat process skiljt från övrig verksamhet. Flera andra kommuner i Sverige, bland andra Stockholm, Södertälje, Solna och Sollentuna har undertecknat deklarationen liksom ytterligare 1493 Europeiska städer.

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

Andreas Lennkvist (V)

MOTION: Medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som har ambitionen att verka för en hållbar utveckling.

Sveriges Ekokommuner arbetar för att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle och med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet utgår man från ekokommunkonceptet som har miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som bas.

Av länets kommuner är redan Värmdö, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Sigtuna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Upplands-Bro medlemmar. Jag anser att Österåkers kommun bör följa de övriga kommunerna och inte stå utanför alla de stora frågor som diskuteras i föreningen. Vår skärgårdskommun har mycket att tillföra i utvecklingen av det hållbara samhället, från boende och mat till företagande och resursanvändning.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner och att hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling.

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

MOTION: Inrätta barnbokslut i Österåkers kommun

Ett barnbokslut är en sammanfattning av en verksamhets resultat som direkt rör barn och unga invånare och skulle exempelvis betyda att varje nämnd i samband med det årliga bokslutet gör en utvärdering av hur de under året fattade beslutet har påverkat barnen och ungdomarna i kommunen. Ett barnbokslut kan kortfattat beskrivas som ett sätt att belysa hur kommunen arbetar med barns rättigheter och hur ett barnperspektiv tas i beaktande vid beslut och insatser.

Barnperspektiv kan vara att uppmärksamma konsekvenserna för barn av olika beslut och att få bättre redskap och underlag inför förändringar. Det kan också vara att ta ställning för en svag grupp i samhället och konsekvent verka för denna grupps intressen. Inom många kommuner har barnperspektivet en nära koppling till begreppet barns bästa och barns inflytande. Barnperspektivet är inte enbart relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs även i allra högsta grad av beslut inom tekniska förvaltningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.

I utformningen av ett barnbokslut är FN:s barnkonvention en viktig referensram. Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen. Sverige har ratificerat barnkonventionen och därmed åtagit sig att följa den.

Med bakgrund i detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att Österåkers kommun inrättar ett årligt barnbokslut där man utvärderar sin verksamhet från ett barn och ungdomsperspektiv, i enlighet med FN:s barnkonvention.

Andreas Lennkvist Manriquez (V)
Francisco Contreras (V)