MOTION: Inrätta ett utbildningsråd

I lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner för 2014 hamnade Österåker på plats 282 av 290. Detta är allt annat än bra och sänder tydliga signaler till oss politiker om att något måste göras.

Därför yrkar vi på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd.

Ett sådant råd skulle kunna innefattas av såväl privata som av kommunala representanter från vår kommuns skolverksamheter.

Eftersom att råden inte är vilken arena som helst utan är en samlingsplats för oss partier att lyssna och ta till oss vad företrädarna från föreningar, verksamheter etc. säger så yrkar jag även på att varje valteknisk samverkan som tar sig till och finns representerade i kommunstyrelsen även finns representerade i utbildningsrådet. Det vore fullt rimligt om vi, med målet att bli länets bästa skolkommun också inhämtar kunskap från samma källa och det skulle underlätta för oss alla i vårt arbete att nå vårt mål som länets bästa skolkommun.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett utbildningsråd

Att företrädare från både privata och kommunala verksamheter ska finnas representerade i rådet

Att varje valteknisk samverkan i kommunstyrelsen finns representerade i rådet

Andreas Lennkvist Manriquez (V)
Heidi Stapf Ekström (MP)
Marie Wengse (SP)
Ann-Christine Furustrand (S)

MOTION: Starta ett KomTek Österåker

De senaste åren har vi på nationell nivå sett ett minskat intresse för de tekniska vidareutbildningarna. Sveriges ingenjörer driver idag kampanjer för att fler ska söka dessa och fortsätter det i denna takt beräknas det att saknas ca 50 000 ingenjörer år 2030.

Samtidigt är det tekniska användandet större än någonsin och i vår kommun ser vi ett växande intresse för de gymnasiala programmen i teknik och natur. Det visar att det finns en potential men för att intresset inte ska avta eller vara en fas så behöver vi bidra med en samlingsplats för de teknikintresserade ungdomarna och där är komTek en bra sådan och kan fungera som ett komplement till de gymnasiala programmen men också som en plats dit barnen i de yngre åldrarna kan söka sig och sporra sitt teknikintresse.

Vad är KomTek?

KomTek är en kommunal teknik-och entreprenörsskola. Tekniken är ett verktyg för skapande och utveckling som vi vill att fler skall erövra, till gagn för hela samhället.

KomTek är ett nationellt koncept som hålls samman av en ideell förening med samma namn. Föreningen organiserar det nationella nätverket, driver utvecklingen av konceptet samt följer upp efterlevnaden av de nationella verksamhetskraven.

KomTeks långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasium och högre utbildning. KomTek strävar efter att uppnå målet framförallt genom att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga.

I länet har kommuner så som Täby, Lidingö, Järfälla och Botkyrka idag inrättat ett KomTek. En kommun som Österåker med sin närhet till KTH skulle tjäna väldigt mycket på att uppmuntra barnen och ungdomarnas teknikintresse. Ett KomTek Österåker skulle bl.a. kunna samarbeta med det lokala näringslivet och kommunens skolor och bidrar därmed till att göra vår kommun till en mer attraktiv skolkommun och är ett steg närmare vårt mål som länets bästa samtidigt som det fångar upp barnens och ungdomarnas innovationer. KomTek Österåker skulle kunna inrymmas i Hackstaskolans gamla lokaler.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att ge skolnämnden i uppdrag att starta ett KomTek som attraherar såväl pojkar som flickor

Andreas Lennkvist Manriquez (V)
Bo Edlén (V)