UPPDRAG GRANSKNING: Öppet brev till Österåkers politiker

Det finns flera anledningar varför vi som kommunpolitiker i Österåker bör ta till oss de kritiska anmärkningar som kommer fram i samband med TV-programmet Uppdrag Granskning (UG) från den 14 januari 2015. Jag väljer att nämna två.

Den ena är hur vi Österåkers politiker i TV-programmet och i kommuninvånarnas ögon blir starkt ifrågasatta i vår roll att verka i demokratins och i folkets tjänst. Det är ett bottenbetyg för politiken i Österåker att kommuninvånarna har en uppfattning om att vi politiker inte behandlar alla invånare lika när vi fattar beslut.

Den andra anledningen är misstanken om att Österåkers Kommun, eller mer precis Österåkers politiker, åsidosätter rättstaten som princip för godtycke och privata intressen. En rättsstat innebär en säkerhet för varje enskild kommuninvånare om att varje enskilt fall behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Både principen om lika inför lagen och rättsäkerheten är så pass viktiga i demokratin att varje misstanke om avvikelse inte kan annat än tas på ytterst allvar av oss politiker. Att komma med bortförklaringar eller låta det rinna ut i glömska kommer förr eller senare att slå tillbaka på oss. Därför kan inte Alliansens politiker bara förneka eller tona ner vad som kommer upp i TV-programmet UG; misstankar om oegentligheter, uppkomsten av tidigare okända jävsituationer, men också förekomsten av uppenbarliga felaktigheter i beslutsförfarandet. Vi i oppositionen får inte heller låta misstanken och utpekandet falla på den styrande borgerliga majoriteten, eller på enskilda moderatpolitiker, bara för att vinna billiga politiska poäng.

Ingen vinner på att göra så. Jag är övertygad om att vi folkvalda har ett gemensamt ansvar gentemot kommuninvånarna. Därför bör vi gemensamt diskutera igenom, ödmjukt och med självkritiska ögon, hur vi ser till att stärka både likabehandling och rättsäkerheten i Österåkers Kommun. Dessutom bör de uppmärksammade misstankarna om oegentligheter och jävsituationer granskas och redas ut.  De olika besluten kring bygget vid Säbyviken måste gås igenom och följas upp utifrån vad som sagts från olika myndigheter och rättsinstanser.  Det vore också logiskt och sunt att reda ut om köpcentrumprojektet i Rosenkälla även det drabbats av icke-transparanta kopplingar mellan kommersiella intressen och politiken. En extern utredning bör tillsättas som en del av vårt gemensamma arbete för att få tillbaka kommuninvånarnas förtroende.

Kommunfullmäktige i Österåker har 51 folkvalda kommuninvånare. Jag hyser en förhoppning om att de allra flesta av oss kommunpolitiker förstår allvaret och är redo att göra om och göra rätt. Jag hoppas därför att när frågan om granskning och extern utredning kommer upp i Kommunfullmäktige att vi i första hand tänker på vår uppgift att verka i demokratins och kommuninvånarnas tjänst och inte agerar efter partipiska eller kompistryck.

Francisco Contreras
Ledamot i Österåkers Kommunfullmäktige

Österåker, torsdag den 15 januari 2015