VALFRÅGOR 2014: Österåker en jämställd arbetsgivare

 

 • Rätt till en trygg anställning och rätt till heltid i Österåker. Få bort det ofrivilliga deltidsarbetet som i hög grad drabbar kvinnor
 • Arbeta mer aktivt mot sjukskrivningar inom kvinnodominerade verksamhet. Arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön
 • Organisera arbetet så att medarbetarna – särskilt inom vården – ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionen. Cheferna måste vara närvarande arbetsledare och arbetsbelastningen minska
 • Högre löner inom kommunens kvinnodominerade verksamhet
 • HBTQ-certifiera all kommunal verksamhet

VALFRÅGOR 2014: En likvärdig skola

 • Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett vilken skola de går i
 • Minska sårbarheten för kortsiktiga upp- och nedgångar i elevantalet
 • Kvalitetskrav för skolorna
 • Riktlinjer med maxtak för elev- och barngrupper
 • Öka resurserna till elevhälsovård
 • Öka lärartätheten och kompetensutvecklingen för all skolpersonal
 • Ökat stödet till elever med behov av särskilt stöd
 • Mer stöd till särskolan
 • Minskad administration för lärarna så att de kan ägna sig åt undervisning
 • Kontrollera och följ upp hur riktade statsbidrag används för bemanning och kvalité inom barnomsorgen och skolan

Vi Älskar Österåker