Kategoriarkiv: Okategoriserade

Österåker i botten i arbetet med djurvänlighet

Vänsterpartiet i Österåker frågar i en interpellation varför Österåkers Kommun hamnar bland den absoluta botten i Djurens Rätts undersökning när det gäller att ta djurvänliga beslut. Österåkers placering är plats 236 av 240 kommuner.
Djurens Rätts undersökning Djurvänlig kommun är den enda i sitt slag. Undersökningen bygger på kommunernas egna uppgifter om satsningar på bl. a. minskad köttkonsumtion och djurskyddskrav vid upphandling. För att nå en topplacering krävs både seriösa satsningar på att utöka andelen växtbaserad mat och högt ställda djurskyddskrav vid upphandling. Bland frågorna finns om kommunen ställer djurskyddskrav som går längre än djurskyddslagstiftning.
Resultatet visar att över 80 procent av kommunerna som deltagit i Djurens Rätts stora undersökning har minskat på andelen kött i befintliga rätter under det senaste året. Det framgår också att åtta av tio barn har en vegetarisk rätt att välja på varje dag i grundskolan, medan bara var fjärde kommun serverar vegetariskt till barn i förskolan utan förbeställning.
Djurvänlighet är en hållbar och klimatsmart strategi som dessutom är bra för kommuninvånarnas hälsa och gynnar en mer rättvis livsmedelsproduktion. Forskning visar att de djur vi håller som boskap är minst lika empatiska och smarta som våra vanligaste sällskapsdjur.
Vänsterpartiet i Österåker tycker att arbetet med djurvänlighet måste vara en självklar del av kommunens hållbarhetsarbete. Vi hade gärna sett att Österåker istället toppade Djurens Rätts lista.

Multihallen: Se upp för kraftig kostnadsökning – bjud in lokala näringslivet till samarbete.

Multihallen: Se upp för den kraftiga kostnadsökningen och bjud in det lokala näringslivet till samarbete.

Den 15 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med byggnationen av en helt ny Multihall i Österåker. Det är ursprungligen ett förslag från kommunens idrottsrörelse som vi sa ja till och vi stödjer byggnationen helhjärtat. Kommunen behöver skapa goda förutsättningar för idrottsutövare och föreningslivet. Vi är dock kritiska till både kostnadsökningen och ett tilltänkt sponsoravtal.

Vi är oroliga för att kostnaderna för Multihallen drar iväg. Den första kalkylen som gjordes var på 280 Mkr. En senare beräkningen hamnade på 320 Mkr. Nu har kostnaden för Multihallen ökat till 430 Mkr. Jämfört de två senaste beräkningar finns en kostnadsökning med ca 26 %.

Politikerna har ett ansvar för att ta vara på skattebetalarnas pengar och vi måste därför få kontroll över kostnaderna för Multihallen. Det måste göras nu när det fortfarande finns tid. Vi kräver framöver kontinuerliga uppföljningar och transparenta ekonomiska redovisningar.

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde den 15 juni ställde vi oss kritiska till ett förslag till sponsoravtal för Multihallen som vi bedömde inte var fördelaktigt för Österåker. Förslaget innehöll ett alldeles för lågt pris för exponeringsmöjligheterna och det fanns flera otydligheter i avtalet. Vi ställde oss också kritiska till ett krav från den tilltänkta sponsorn att ”Österåker” inte ska finnas med i Multihallens namn

Vi anser inte att kommunen ska låsa sig för tidigt i ett sponsoravtal. Vi vill att kommunen ska först undersöka marknaden och ta in flera anbud. Vi anser att kommunen måste bjuda in det lokala näringslivet till ett samarbete. Den samlade oppositionen lyckades stoppa sponsoravtalet och vi förutsätter att Alliansen nu tar till sig de synpunkter som oppositionen framförde vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Förläng etableringstiden för nyanlända

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmanar både regeringen och kommunerna att förlänga etableringstiden för nyanlända. Nuvarande etableringstid är 24 månader och målet är att en nyanländ ska efter denna tidsperiod försörja sig genom arbete.

Under etableringstiden får kommunen ersättningen från staten. Den nyanlända ska tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan, där SFI och samhällsorientering ingår. SFI-studierna i 2–3 terminer kombineras med praktik, arbetsmarknadsaktiviteter och insatser som rustar för arbete. Etablering av nyanlända är en av nycklarna till god välfärd i vår kommun. Prognoserna visar att de kommande åren är behoven av arbetskraft inom välfärden stora. Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är därför en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och vår kommun i synnerhet.

Tyvärr gör Coronapandemin svårt just nu för de nyanlända att etablera sig i samhället inom den nuvarande tidsram som är begränsat till högst 24 månader. Experter konstaterar att nyanlända tappar nu viktig tid i etableringsprogrammet. Därför förordar SKR att etableringstiden förlängs för att på så sätt få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kravet på förlängd etableringstid riktas i huvudsak till regeringen och riksdag. Men kommunerna kan självmant fatta ett sådant beslut. Många kommuner i landet har redan tagit initiativ till att förlänga etableringstiden. I Stockholm ger minst 13 kommuner vissa eller alla grupper möjlighet till viss förlängning efter de första två åren.

Vi föreslår att Österåker förlänger etableringstiden för nyanlända.

Vi stödjer Kvinnojouren i Österåker

Med anledning av Jämställdhetsmyndighetens och SKR:s bedömning att coronapandemin ökar risken för våld i hemmen, har Vänsterpartiet i Österåker beslutat att stödja Kvinnojouren i Österåker med 5000 kronor. Isoleringen, den ekonomiska pressen och en allmänt ökad oro gör, att risken för kvinnor och barn att utsättas för våld nu är betydligt högre. Trycket på organisationer som möter kvinnor i svåra situationer kommer därför att öka. Samtidigt som Vänsterpartiet bidrar ekonomiskt till Kvinnojourens verksamhet, utmanar vi de andra partierna i Kommunfullmäktige att göra samma sak.

På Kvinnojourens hemsida, www.kvinnojoureniosteraker.se, kan man ta del av deras verksamhet.

Styrelsen
genom
Christina Wulff, ordförande

Bättre smittskydd med trygga arbetsvillkor

I dag arbetar många timvikarier i äldreomsorgen, vilket innebär att många olika personer rör sig i verksamheterna från dag till dag. De har villkor som innebär att det kan vara svårt att tacka nej till arbete på grund av sjukdom och har få anledningar att fortbilda sig och bidra till en högre kunskap om smittspridning. En av de största riskerna för smittspridning inom äldreomsorgen är att de anställda har otrygga anställningsvillkor och arbetsmiljö.

I Österåker drivs både äldreboenden och hemtjänsten av bolag och kommunen kan därför inte direkt påverka anställningsvillkoren för att skydda sina kommuninvånare. Dock är läget nu akut. Smittan har tagit sig in i den svenska äldreomsorgen, så även i Österåker.
Vänsterpartiet i Österåker föreslår därför att kommunen kontaktar bolagen som driver äldreboenden och hemtjänst för att se över anställningsvillkoren och erbjuda timanställda månadsanställning så att fler kan anställas motsvarande heltid till och med sista september.

Med trygga anställningsvillkor får Österåker ett bättre smittskydd för både personal och omsorgstagare. Genom att erbjuda de som jobbar mot äldreboenden och hemtjänst månadsanställningar kan vi minska smittspridningen. Med trygga arbetsvillkor ökar också möjligheten att timanställda stannar hemma vid symtom, då man inte behöver oroa sig för inkomstbortfall.

Vänsterpartiets ställningstagande gällande ett framtida reningsverk i Österåker

Vänsterpartiet Österåker har noggrant undersökt de olika alternativen i Roslagsvattens utredning med utgångspunkt i ett miljö- och klimatperspektiv. Båda alternativen, utbyggnad av Margretelund och exploatera ny mark i Täljö, innebär ingrepp i miljön som måste vägas mot den nödvändiga utökningen av ett framtida reningsverks kapacitet.

Vi har nu kommit fram till att vi kommer att rösta i linje med Roslagsvattens rekommendation – utbyggnad av det befintliga reningsverket i Margretelund/aktivslam – men med några viktiga tillägg:

• Provtagning och analys av föroreningar som t.ex mikroplaster, PFAS/PFOS (högfluorerade ämnen med mycket negativ inverkan på allt levande) och läkemedel.

• Österåker ska delta i tester som SVU, Svenskt Vatten Utveckling, genomför i reningsanläggningar för att reducera läkemedelsrester och mikroplaster.

• Utreda möjligheten för en lokal biogasstation.

• Ta fram en hållbar lösning för transporter av till och från reningsverket, hållbar ur miljö- och hälsoperspektiv för de boende i området.

.

.Bild: Susanna Sandström

Arvoden till Allianspolitikerna saknar kommunalrättsligt stöd

Pressmeddelande 2020-04-20

– Det är mycket allvarligt hur Alliansen betalat ut pengar till sina egna politiker i strid med kommunens regler. Det är under all kritik att politiker inte följer reglerna och tillskansar sig skattebetalarnas pengar på det här sättet. Vi politiker har en skyldighet att följa regler och bestämmelser och i synnerhet se till att skattepengarna används på ett korrekt sätt, säger Francisco Contreras gruppledare i Vänsterpartiet Österåker.
– Både kommunrevisionen och revisionsfirman PwC är tydliga att det saknas kommunalrättsligt stöd att betala ut sammanträdesarvoden för fyra politiker i Alliansen. Utbetalningar av arvoden, för deltagande i Allians- AU respektive Alliansberedningen, har skett utan grund och genom ett obehörigt beslutsfattande.
– Vänsterpartiet i Österåker kräver att arvoden som betalats ut i strid med kommunens interna regler ska betalas tillbaka omgående. Det handlar om 214 598 kronor för år 2019. Vi tillstyrker också Kommunrevisionens riktade anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande för obehörigt beslutsfattande. Vi kräver också att det görs en utredning även för de utbetalningar som Alliansen gjort till sig själva i strid med kommunens bestämmelser de senaste sex åren, säger Francisco Contreras gruppledare i Vänsterpartiet Österåker.

Lunch på lokala restauranger för gymnasielever

Lunch för våra gymnasieelever på lokala restauranger

Coronavisurets utbrott ställer enorma utmaningar för vårt samhälle.  Det görs nu stora insatser för att förhindra spridningen. En viktig försiktighetsåtgärd är att stänga gymnasieskolorna och bedriva undervisningen på distans. Men våra elever vars skolor har stängts behöver ändå få lunch varje dag precis som under en ordinarie skolgång.

Samtidigt vet vi att våra lokala restauranger går knackigt med få lunchgäster. Av förståeliga skäl har antalet lunchgäster minskat markant vilket riskerar att flera restauranger går i konkurs.

Vi föreslår att kommunen ska fortsätta erbjuda lunch till gymnasieeleverna genom ett samarbete med lokala restauranger. På det sättet ser vi till att eleverna får en måltid under sin skolgång och vi stöttar våra lokala restauranger och värnar om näringslivet i Österåker.

Konkret skulle vårt förslag innebära att kommunen subventionerar lunchen, måndag till fredag, för gymnasieelever om de väljer att hämta mat på någon av kommunens lokala restauranger.