Alla inlägg av Vänsterpartiet Österåker

UPPDRAG GRANSKNING: Öppet brev till Österåkers politiker

Det finns flera anledningar varför vi som kommunpolitiker i Österåker bör ta till oss de kritiska anmärkningar som kommer fram i samband med TV-programmet Uppdrag Granskning (UG) från den 14 januari 2015. Jag väljer att nämna två.

Den ena är hur vi Österåkers politiker i TV-programmet och i kommuninvånarnas ögon blir starkt ifrågasatta i vår roll att verka i demokratins och i folkets tjänst. Det är ett bottenbetyg för politiken i Österåker att kommuninvånarna har en uppfattning om att vi politiker inte behandlar alla invånare lika när vi fattar beslut.

Den andra anledningen är misstanken om att Österåkers Kommun, eller mer precis Österåkers politiker, åsidosätter rättstaten som princip för godtycke och privata intressen. En rättsstat innebär en säkerhet för varje enskild kommuninvånare om att varje enskilt fall behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Både principen om lika inför lagen och rättsäkerheten är så pass viktiga i demokratin att varje misstanke om avvikelse inte kan annat än tas på ytterst allvar av oss politiker. Att komma med bortförklaringar eller låta det rinna ut i glömska kommer förr eller senare att slå tillbaka på oss. Därför kan inte Alliansens politiker bara förneka eller tona ner vad som kommer upp i TV-programmet UG; misstankar om oegentligheter, uppkomsten av tidigare okända jävsituationer, men också förekomsten av uppenbarliga felaktigheter i beslutsförfarandet. Vi i oppositionen får inte heller låta misstanken och utpekandet falla på den styrande borgerliga majoriteten, eller på enskilda moderatpolitiker, bara för att vinna billiga politiska poäng.

Ingen vinner på att göra så. Jag är övertygad om att vi folkvalda har ett gemensamt ansvar gentemot kommuninvånarna. Därför bör vi gemensamt diskutera igenom, ödmjukt och med självkritiska ögon, hur vi ser till att stärka både likabehandling och rättsäkerheten i Österåkers Kommun. Dessutom bör de uppmärksammade misstankarna om oegentligheter och jävsituationer granskas och redas ut.  De olika besluten kring bygget vid Säbyviken måste gås igenom och följas upp utifrån vad som sagts från olika myndigheter och rättsinstanser.  Det vore också logiskt och sunt att reda ut om köpcentrumprojektet i Rosenkälla även det drabbats av icke-transparanta kopplingar mellan kommersiella intressen och politiken. En extern utredning bör tillsättas som en del av vårt gemensamma arbete för att få tillbaka kommuninvånarnas förtroende.

Kommunfullmäktige i Österåker har 51 folkvalda kommuninvånare. Jag hyser en förhoppning om att de allra flesta av oss kommunpolitiker förstår allvaret och är redo att göra om och göra rätt. Jag hoppas därför att när frågan om granskning och extern utredning kommer upp i Kommunfullmäktige att vi i första hand tänker på vår uppgift att verka i demokratins och kommuninvånarnas tjänst och inte agerar efter partipiska eller kompistryck.

Francisco Contreras
Ledamot i Österåkers Kommunfullmäktige

Österåker, torsdag den 15 januari 2015

VALFRÅGOR 2014: Länets bästa miljökommun

 •  Bygg klimatsmart, nya bostadsområden måste planeras ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Miljökrav och sociala rättigheter i all kommunal upphandling
 • Minst 25 % av kommunens konsumtion av livsmedel ska vara ekologiskt. Begränsa bebyggelse på odlingsbar mark. Uppmuntra egen odling av livsmedel
 • Skydda Täljöviken och Träskmossen, Hackstaberget/Röllingby, Karsvreta Träsk och Trastsjöskogen som naturreservat
 • Sammanhängande gång- och cykelvägnät. Cykelvägar till närmaste kollektiva trafikpunkt
 • Bygg tillgängligt med hänsyn till naturen och kulturvärden. Respektera strandskyddet och allemansrätten
 • Arbeta aktivt med alternativa elkällor som solpaneler och våg- och vindkraft. Utveckla elproduktionen mot mindre miljöpåverkan och minska användandet av fossila bränslen
 • Sopsorteringen måste förbättras, förenklas och underlättas

VALFRÅGOR 2014: Rätt till boende

 •  300 bostäder per år, där minst hälften har upplåtelseformen hyresrätt till rimlig månadshyra
 • Ta fram en ny bostadsförsörjningsplan och uppmuntra till klimatsmarta bostäder
 • Armada bör bli ett föredöme som hyresvärd när det gäller standard, tillgänglighet, hyresgästinflytande, socialt ansvar och miljötänkande
 • Varsam utbyggnad med hänsyn till naturen, i första hand sammanhängande västerut från Åkersberga och där det finns kollektivtrafik

VALFRÅGOR 2014: Kollektivtrafik och gator

 

 • Inför kommunalt huvudmannaskap för alla vägar i Österåker
 • Inga större utbyggnader av bostäder norr och öster om Åkersberga centrum tills länsväg 276 är utbyggd till fyrfilig upp till korsningen Söralidsvägen
 • Fler infartsparkeringar och pålitlig kollektivtrafik. Badbussar och sommarbussar
 • Fler bussar till Ljusterö, Kulla och Svinninge. Bussar på 276:an ska gå ner till Östanå färjeläge

VALFRÅGOR 2014: Kultur, idrott och friluftsliv

 

 • Sam­lingslokaler för förenings-­ och kulturlivet till låga hyror. Riktat kulturstöd till barn- och ungdomsverksamhet
 • Helhetsplan för idrott- och friluftslivsanläggningar. Beakta jämställdhetsaspekter och åldersperspektiv vid planering av nya anläggningar och vid fördelning av tider (tillgänglighet)
 • Satsa mer på friluftsaktiviteter utomhus. Bygg ut och modernisera gymnastiksalen på Ljusterö. Bygg ut gymnastikhallen vid Solskifteskolan
 • Fler parker öppna för spontanidrott för både unga och gamla

VALFRÅGOR 2014: Österåker en jämställd arbetsgivare

 

 • Rätt till en trygg anställning och rätt till heltid i Österåker. Få bort det ofrivilliga deltidsarbetet som i hög grad drabbar kvinnor
 • Arbeta mer aktivt mot sjukskrivningar inom kvinnodominerade verksamhet. Arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön
 • Organisera arbetet så att medarbetarna – särskilt inom vården – ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionen. Cheferna måste vara närvarande arbetsledare och arbetsbelastningen minska
 • Högre löner inom kommunens kvinnodominerade verksamhet
 • HBTQ-certifiera all kommunal verksamhet

VALFRÅGOR 2014: En likvärdig skola

 • Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett vilken skola de går i
 • Minska sårbarheten för kortsiktiga upp- och nedgångar i elevantalet
 • Kvalitetskrav för skolorna
 • Riktlinjer med maxtak för elev- och barngrupper
 • Öka resurserna till elevhälsovård
 • Öka lärartätheten och kompetensutvecklingen för all skolpersonal
 • Ökat stödet till elever med behov av särskilt stöd
 • Mer stöd till särskolan
 • Minskad administration för lärarna så att de kan ägna sig åt undervisning
 • Kontrollera och följ upp hur riktade statsbidrag används för bemanning och kvalité inom barnomsorgen och skolan